-   به سايت رياضی خوش آمديد  -

اين سايت به آدرس   http://ryazi.persiangig.com   انتقال يافت .

شما به طور اتوماتيک به سايت جديد فرستاده می شويد . لطفاً

  ثانيه صبر کنيد . و اگر نمی خواهيد صبر کنيد ، اينجا  کليک کنيد .

 

فهرست دروس

ج.تشریحی تستهای ماتريس

اتحاد

تابع

اتحاد (2)

جزء صحيح

مشتق (1)

قدر مطلق

مشتق (2)

انتگرال (1)

مشتق (3)

انتگرال (2)

تصاعد (1)

انتگرال معين

تصاعد (2)

انتگرال مثلثاتی

تستهای تصاعد

لگاريتم

جواب تستهای تصاعد

حد توابع

ج.تشریحی تستهای تصاعد

معادلات صفحه

کرانها در ديفرانسيل

معادله

تستهای ديفرانسيل

مثلثات

ماتريس

نمودار تابع

ماتريس (1)

روابط برداری

ماتريس (2)

سری ها

ماتريس (3)

 

تستهای ماتريس